Partycypacyjne mapowanie przestrzeni to grupa metod i technik łączących kartografię (rozumianą jako przenoszenie na mapy informacji odnoszących się do przestrzeni) z metodami badań społecznych (wywiadami pogłębionymi, ankietami) lub technikami ułatwiającymi włączanie lokalnych interesariuszy w procesy decyzyjne (partycypacja społeczna). Metody partycypacyjnego mapowania przestrzeni coraz częściej wykorzystywane są zarówno do badania postaw i opinii lokalnej ludności, jak również jako sposób na zwiększenie i wzmocnienie udziału społecznego w podejmowaniu decyzji na temat zagospodarowania przestrzennego. Zbieranie danych na mapach, a więc w odniesieniu do przestrzeni, może być realizowane w wielu różnych formach – od zaznaczania na mapach papierowych podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych do zaawansowanych internetowych aplikacji wykorzystujących zdjęcia satelitarne obszaru. Dane mogą być zbierane od indywidualnych użytkowników obszary (mieszkańców, ekspertów, decydentów) lub powstawać w procesie grupowych dyskusji lub warsztatów. Dzięki tak różnorodnym możliwościom, sposób zbierania danych jest dostosowany do lokalnej specyfiki (kulturowej, technologicznej itp.), co pozwala na zebranie dużej i reprezentatywnej próby dla danego obszaru.

W ramach projektu LINKAGE realizowane będą dwa podejścia do badań z wykorzystaniem mapowania partycypacyjnego – poprzez użycie aplikacji internetowej (obszary badawcze w Norwegii oraz jeden, eksperymentalny w Polsce) oraz z wykorzystaniem bardziej tradycyjnych metod, tzn. poprzez spotkania

i wywiady grupowe połączone z mapowaniem (obszary badawcze w Polsce). Projekt jest wspierany merytorycznie przez prof. Grega Browna z University of Queensland, Australia, który ma wieloletnie doświadczenie w realizacji badań przy pomocy narzędzi PP GIS (ilustracja powyżej/obok pochodzi z aplikacji stworzonej przez prof. Browna). Więcej informacji na temat mapowania partycypacyjnego można znaleźć na stronie prowadzonej przez profesora Browna http://www.landscapemap2.org (strona w języku angielskim).