Celem nadrzędnym projektu LINKAGE jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce i w Norwegii. Poprzez wykorzystanie interdycyplinarnych podejść badawczych, a przez to realizację celów naukowych, w ramach projektu LINKAGE zostaną wypracowane także praktyczne rozwiązania i wytyczne dotyczące zarządzania różnorodnością biologiczną.

W projekcie stawiane są następujące cele: 
(1) rozwój i testowanie nowych rozwiązań (technik) pozwalających na identyfikację i mapowanie usług ekosystemów (tzn. wszelkich korzyści uzyskiwanych ze środowiska przez ludzi), 

(2) zidentyfikowanie usług ekosystemów i wartości przypisywanych krajobrazowi i przestrzeni przez różne grupy interesariuszy, 

(3) ocena implikacji dla zarządzania (krajobrazem i obszarami chronionymi), jakie niesie łączenie perspektyw, wiedzy i opinii różnych grup interesu, 

(4) ocena wpływu planowania partycypacyjnego na wzmocnienie roli i zaangażowania w zarządzanie różnorodnością biologiczną przedstawicieli grup i instytucji niepublicznych, 

(5) ocena przydatności i skuteczności narzędzi internetowych (Web 2.0) i innych technik zwiększających udział społeczny (w tym przede wszystkim PP GIS) w identyfikacji i pomiarach usług ekosystemów, 

(6) identyfikacja barier mogących utrudnić praktyczne i szerokie wykorzystanie testowanych technik i narzędzi oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań pomagających pokonać te bariery.