LINKAGE jest projektem naukowym, finansowanym w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (program koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Projekt realizowany jest przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Tromsø (partner norweski).

Zasadniczym celem projektu LINKAGE jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce i w Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System). PP GIS to stosunkowo nowe, choć dynamicznie rozwijające się, podejście do zbierania informacji przestrzennych oparte o szeroką partycypację interesariuszy. Interesariusze/respondenci mapują (tzn. przypisują do miejsc/obszarów w przestrzeni) określone wartości, aktywności, korzyści różnego typu, atrybuty przestrzeni (różne w zależności od charakteru i celu działania) w określonej przestrzeni geograficznej (np. w swoim mieście, dzielnicy, lub – jak w przypadku LINKAGE – na obszarze prawnie chronionym i w jego okolicy). W rezultacie otrzymuje się szeroką bazę danych z informacjami na temat przestrzeni i jej oceny przez osoby uczestniczące w badaniu. 

Projekt LINKAGE bazuje na interdyscyplinarności zespołu, w skład którego wchodzą zarówno przyrodnicy (ekolodzy), socjolodzy, jak i geografowie. 

Łączenie doświadczeń i podejść badawczych różnych dyscyplin naukowych pozwoli na realizację badań o nowatorskim charakterze i wysokiej aplikacyjności wyników.

Badania w ramach projektu LINKAGE będą prowadzone równolegle w Polsce i w Norwegii. W Norwegii zostanie wykorzystana technika PP GIS oparta o narzędzia internetowe (internet-based PP GIS), badania dotyczyć będą dwóch obszarów (traktowanych jako studia przypadku). W Polsce technika oparta o aplikację internetową zostanie przetestowana na jednym z obszarów badawczych, natomiast zasadnicza część badań (przebiegająca na trzech obszarach badawczych, tj. na wybranych obszarach Natura 2000 i terenach z nimi sąsiadujących) będzie zrealizowana poprzez spotkania i wywiady grupowe.

Praca w projekcie została podzielona na sześć pakietów zadaniowych (WP):

WP1 Identyfikacja i kategoryzacja usług ekosystemów

WP2 Rozwój i ewaluacja mapowania internetowego

WP3 Mapowanie wartości i usług ekosystemów

WP4 Implikacje wykorzystania narzędzi partycypacyjnych dla zarządzania obszarami chronionymi i ochroną bioróżnorodności

WP5 Promocja i rozpowszechnianie wyników

WP6 Zarządzanie projektem i koordynacja