Usługi ekosystemów to korzyści, jakie ludzie (zarówno pojedyncze osoby, społeczności lokalne, jak i całe społeczeństwo i gospodarka) uzyskują dzięki środowisku przyrodniczemu. Usługi to strumień korzyści generowanych przez kapitał przyrodniczy. 

Szeroko stosowanym i najpopularniejszym podziałem usług ekosystemów jest podział zaproponowany w Milenijnej Ocenie Ekosystemów z 2005 roku, która wyróżnia cztery zasadnicze kategorie usług – zaopatrujące, regulacyjne, podstawowe i kulturowe (szczegóły prezentuje tabela obok/poniżej).

Odnoszenie się do koncepcji usług ekosystemów z jednej strony ułatwia całościowe, systemowe podejście do zagadnień związanych z ochroną przyrody, z drugiej – sprzyja odnajdywaniu wspólnego języka pomiędzy różnymi grupami interesu, poprzez

wykorzystanie nie tylko argumentów przyrodniczych i społecznych, ale także gospodarczych i finansowych.

W projekcie LINKAGE dokumenty prawne i strategiczne analizowane są właśnie w kontekście występowania i wykorzystania w nich koncepcji usług ekosystemów. Badamy, czy i w jaki sposób systemowe podejście do ochrony zasobów przyrodniczych odnosi się do koncepcji usług ekosystemów, do jakich typów usług najczęściej nawiązują polityki publiczne oraz dlaczego. W badaniach opartych o mapowanie partycypacyjne będziemy testować, jak różne grupy interesariuszy postrzegają wartości i usługi generowane przez przyrodę oraz jak umiejscawiają je w przestrzeni.

Usługi zaopatrująceUsługi regulacyjne
Obejmują materiały i energię, których dostarczają ekosystemy (żywność, surowce naturalne (drewno, włókna naturalne), paliwa, woda, zasoby lecznicze, produkty przemysłowe (tłuszcze, oleje, perfumy, barwniki) oraz wzory do stworzenia analogicznych substancji syntetycznych) To procesy regulujące jakość powietrza, gleby i wody, wpływające na klimat lub mikroklimat (utrzymanie jakości powietrza, utrzymanie warunków klimatycznych, oczyszczanie ścieków, łagodzenie lub zapobieganie zdarzeniom ekstremalnym, zapewnienie żyzności gleb i zapobieganie ich erozji, procesy zapylania czy kontrola biologiczna)

 

Usługi podstawoweUsługi kulturowe
To procesy i zasoby, które są podstawą funkcjonowania organizmów żywych i na których opierają się wszystkie pozostałe typy usług (siedliska roślin i zwierząt (przestrzeń życiowa), różnorodność biologiczna (różnorodność gatunków, osobników oraz ich zasoby genowe)

Obejmują niematerialne korzyści (estetyczne, duchowe, psychiczne), które ludzie czerpią z kontaktu z naturą i ekosystemami (możliwość rekreacji na terenach naturalnych, turystyka ,funkcje edukacyjne, wartości estetyczne, doświadczenia duchowe, budowanie więzi społecznych)